Crowd Security

OverskriftIntroduktion

En crowd er en samling af mennesker i et nærmere afgrænset stort eller lille område (direkte oversat, betyder crowd trængsel). En crowd kan være fra få hundrede mennesker til adskillige tusinde. Fænomenet crowd omtales i denne guide oftest som publikum, idet der oftest er tale om en slags tilskuere eller deltagere, når crowden opstår som følge af en organiseret begivenhed.

Crowds er et hverdagsfænomen på togstationer, i indkøbscentre, på skoler og ved mange forskellige hverdagsbegivenheder. Crowds er altså et naturligt element i hverdagen, men sikker håndtering af crowds er langt fra hverdagsvidenskab. Denne guide er tiltænkt som en praktisk vejledning til de personer, der organiserer events, hvor mange mennesker forsamles, hvor der kan opstå trængsel og hvor publikums sikkerhed er organisatorernes ansvar. Guiden giver udstikker ikke specifikke retningslinjer for hvorledes publikumstrængsel håndteres på den mest sikre måde, men opstiller generelle forhold, som skal med i overvejelserne, når man har ansvar for afholdelsen af en event.

I denne guide taler vi om events som f.eks. koncerter, festivaller, parader, store sportsbegivenheder, organiserede demonstrationer, fester, messer osv. Blot der er nogen, som har ansvar for at organisere begivenheden og der møder publikum op, taler vi om en event.

Steward guider vej

Guiden henvender sig primært til de personer, der organiserer events, men kan i lige så høj grad benyttes til alle de mange personer, som typisk er involveret i forberedelserne og udførelsen af events, herunder frivillige og/eller professionelle kontrollører, stewarder, bodpersonale, scenefolk, pladsanvisere, publikumvejledere, samarittere osv.

Når mange mennesker forsamles er der altid større eller mindre risiko for ulykker eller tilskadekomst. Det er event arrangørens ansvar at gøre sig de nødvendige forberedelser og styre eventen, så risikoen for publikums tilskadekomst reduceres mest muligt. Historisk findes der desværre fortilfælde med tragiske ulykker under forskellige events, hvor mange mennesker har været forsamlet. De største ulykker opstår typisk, når der er for mange mennesker forsamlet på en begrænset område, også kaldet overcrowding (overtrængsel). Event arrangørens største opgave er at forhindre en sådan overbelastning - både på eventområdet som helhed, men også i delområder, hvor overtrængsel kan opstå.

I hverdags trængsel, som f.eks. på togstationer og i indkøbscentre, er der oftest et naturligt flow til og fra området. Anderledes forholder det sig ved events, hvor menneskemængden (publikum) typisk ankommer til en afgrænset område, deltager i en fastsat begivenhed og derefter forlader området igen. Alle tre faser kræver arrangørens opmærksomhed i såvel den forberedende som den udøvende del af publikumsstyring (crowd management).

Guiden kan anvendes uanset om event området er beregnet til den specifikke event, f.eks. et fodboldstadion eller en koncertsal, eller om det foregår på et område, der ikke som udgangspunkt er tiltænkt den specifikke begivenhed, f.eks. festivaller, arrangementer på torve, pladser og gader, eller i virksomheder, på skoler og andre bygninger, vis daglige anvendelse normalt er en helt anden.

For enkelthedens skyld, omfatter begrebet "arrangør" i denne guide enhver, der på en eller anden måde har et ansvar for publikums sikkerhed før, under og efter eventen.

Ofte benytter arrangørerne sig af et antal hjælpere til forberedelse og afvikling af eventen. Det kan enten være i form af frivillige eller professionelle. Alle de involverede parter har et ansvar for publikums sikkerhed. Det foreskriver loven.

Nedenfor listes nogle hovedpunkter, som udgør de grundlæggende forudsætninger for sikker afvikling af en event, også kaldet crowd management:

ArtikelPlanlægning

Afsnittet beskriver vigtige elementer i planlægningen af en event mht. publikums sikkerhed (crowd safety). En sikker og problemfri afvikling af en event, forudsætter god planlægning allerede fra det forberedende stadie af eventen.

Man er nødt til at sikre sig, at ens forberedende foranstaltninger er tilstrækkelige og passende til størrelsen af det og typen af det forventede publikum, som eventen vil tiltrække. For at danne et fornuftigt grundlag for det planlæggende arbejde omkring sikkerheden og for at kunne lave en risikovurdering, indebærer planlægningen indsamling af information og en nærmere analyse af hvem og hvor mange, der forventes at komme til eventen.

Læs mere ››

ArtikelRisikovurdering

Afsnittet beskriver hvordan man systematisk identificerer mulige farer, som kan få indflydelse på publikums sikkerhed, vurdering af mulige konsekvenser og hvad der kan gøres for at forhindre en ulykke. Processen kaldes risikovurdering og omhandler identifikation og vurdering af risici for publikum ved en given event og tiltag, der kan tages til at minimere disse risici. Efterhånden som der tages skridt til at minimere risici, skal risikoen revurderes.

Læs mere ››

ArtikelForberedende foranstaltning

Her gives eksempler på praktiske foranstaltninger, som kan være med til at reducere faren for ulykker, som måtte være blevet identificeret under din risikovurdering. Afsnittet beskriver også vigtigheden i at uddanne og træne f.eks. kontrollørkorpset.

Læs mere ››

ArtikelKatastrofeplaner og procedurer

Her er nogle emner til overvejelse når du planlægger en event og skal have øje for en mulig evakuering i tilfælde af en katastrofe, f.eks. brand, bombetrusler og lign. Denne del af planlægningen er særdeles vigtig, fordi katastrofer oftest indtræffer pludseligt og ligger ud over det, som kontrollørerne almindeligvis har erfaring med at håndtere. Spredes der panik, f.eks. pga. en brand i den ene ende af en event, kan der opstå andre sikkerhedsproblemer et helt andet sted pga. øget trængsel.

Læs mere ››

ArtikelKommunikation

Her beskrives vigtigheden af god kommunikation og der gives praktiske eksempler. Effektiv kommunikation er særdeles vigtig for sikker publikumshåndtering. Ved at give tydelig og utvetydig information til publikum, kan man forebygge mange farlige situationer i at opstå. God kommunikation mellem kontrollører og andre deltagere i eventen hjælper til en hurtig respons og effektiv indsats når der evt. opstår problemer undervejs.

Læs mere ››

ArtikelOvervågning af publikum

Afsnittet beskriver hvordan du efter implementeringen af dine planer overvåger om dine forberedelser bliver efterlevet og evt. skal justeres. Der hvor publikums aktiviteter kan udvikle sig til overtrængsel eller andre farlige situationer, skal du være i stand til at overvåge, så du evt. kan indsætte flere ressourcer, således at den farlige situation bliver løst og ulykker undgås. Afsnittet giver praktiske eksempler på tilgangen til overvågning af publikum.

Læs mere ››

ArtikelEvaluering

Her findes metoder til evaluering af det ønskede sikkerheds system og forklaring på vigtigheden af at evaluere. En evaluering kan være en debriefing efter eventen, det kan være en del af efterforskningen efter en ulykke relateret til publikum, eller det kan være en fast tilbagevendende opfølgning og feedback fra de involverede parter under afviklingen. Den løbende eller afsluttende evaluering kan være med til at justere dine fremtidige sikkerhedsplaner.

Læs mere ››

Vagt Forum
‹‹ OversigtForrige
LinksLinks NæstePlanlægning ››
Del